More Website Templates at TemplateMonster.com!

Pregled Korisnih Informacija

Pregled korisnih informacija koje Vam mogu biti od pomoći u svakodnevnom poslovanju.

Uplatni računi - Plaće

Naziv doprinosa Broj i naziv uplatnog računa Poziv na broj
Doprinos za osnovno zdrav. osiguranje s osnove rada za poslodavca pravnu i fizičku osobu 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske Pravne osobe 68 8400-OIB − oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Fizičke osobe 68 8419 − OIB − oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Posebni doprinosi za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti za zaposlene kod poslodavca pravne i fizičke osobe 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske Pravne osobe 68 8559 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Fizičke osobe 68 8567 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) s osnove rada za poslodavca pravnu i fizičku osobu 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske Pravne osobe 68 8109 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)
Fizičke osobe 68 8117 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)
Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa u povećanom trajanju (I. stup) 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske Pravne osobe 68 8150 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)
Fizičke osobe 68 8150 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (5% za II. stup) za radnike koji su zaposleni kod pravnih i fizičkih osoba 1001005-1700036001 Doprinos za MO na temelju individualne kapitalizirane štednje Pravne osobe 68 2003 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)
Fizičke osobe 68 2011 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)
Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za sva osiguranja koji se računa u povećanom trajanju (II. stup) 1001005-1700036001 Doprinos za MO na temelju individualne kapitalizirane štednje Pravne osobe 68 2020 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)
Fizičke osobe 68 2020 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)
Doprinos za zapošljavanje na plaće zaposlenih 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske Pravne osobe 68 8702 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Fizičke osobe 68 8702 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Poseban doprinos za zapošljavanje osoba s invalidnošću 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske Pravne osobe 68 8729 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Fizičke osobe 68 8729 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Doprinosi za osnovno zdrav. osig. za osiguranike samostalne obveznike koji plaćaju doprinos na temelju rješenja PU 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske Pravne osobe 68 8478 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Fizičke osobe 68 8478 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti za osiguranike koji doprinos plaćaju prema rješenju PU 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske Pravne osobe 68 8591 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Fizičke osobe 68 8591 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Doprinos za mir. osigur. na temelju generac. solidarnosti za osiguranike samostalne djelatnosti koji plaćaju doprinos temeljem rješenja PU 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske Pravne osobe 68 8214 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Fizičke osobe 68 8214 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Doprinos za MO na temelju generac. solidarnosti za osiguranike samostalne djelatnosti koji plaćaju doprinos temeljem rješenja PU 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske Pravne osobe 68 8214 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Fizičke osobe 68 8214 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Doprinos za MO na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike samostalne obveznike koji plaćaju doprinos prema rješenju PU 1001005-1700036001 Doprinos za MO na temelju individualne kapitalizirane štednje Pravne osobe 68 2046 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)
Fizičke osobe 68 2046 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada Račun grada/općine prema prebivalištu posloprimca npr. za Zagreb: 1001005-1713312009 Pravne osobe 68 1406 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Fizičke osobe osobe 68 1406 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Posebni porez na neto plaću 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske Pravne osobe 1902 - OIB
Doprinos za MO na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) na poduzetničku plaću 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske 68 8303 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)
Doprinos za MO na temelju individualne kapitalne štednje (II. stup) na poduzetničku plaću 1001005-1700036001 Doprinos za MO na temelju individualne kapitalizirane štednje 68 2216 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)
Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje na poduzetničku plaću 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske 68 8680 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)
Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti na poduzetničku plaću 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske 68 8699 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)